Tin tức

TIN TỨC 22/5/2023

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, với sự phát triển như vũ bão của KH&CN đã hình thành nên nền kinh tế tri thức.  Sự phát triển CNTT, tạo nên nền kinh tế phẳng, đã không còn bất cứ giới hạn nào? Tất cả các thông tin được truyền đi một cách nhanh chóng, xuyên không gian, vượt thời gian, với tốc độ ánh sáng trong môi trường số, đã có những tác động đáng kể. Theo các chuyên gia Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và có nhiều tác động khó lường, ảnh hưởng lớn đến kinh tế-xã hội, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trên toàn cầu, nhưng chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam năm 2021, 2022 xếp hạng thứ 44. đây là một nỗ lực rất lớn, và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã trở thành một trong những yếu tố then chốt, quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo đã trở thành động lực quan trọng để phát triển kinh tế trong giai đoạn mới và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong nền kinh tế ở nhiều lĩnh vực. 

Nhận thấy tầm quan trọng của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhằm thúc đẩy chương trình ở cấp vĩ mô, Chính phủ đã có Quyết định số 844/QĐ - TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Buổi toạ đàm “ Thấu hiểu thị trường – Khởi nghiệp thành công”

Buổi toạ đàm “ Thấu hiểu thị trường – Khởi nghiệp thành công”.

Đề án đã tạo nên một tác động rất lớn đến hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam. Tiếp theo đó, việc phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là hết sức cấp thiết, Chính phủ đã có Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, đây là những chính sách của chính phủ liên quan đến hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống cá nhân người tiêu dùng, buộc mọi hoạt động cũng phải đổi mới sáng tạo, phản ứng nhanh để thích ứng với xu hướng và cách thức tiêu dùng mới của người dân. Vì vậy “ Thấu hiểu thị trường” là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của doanh nghiệp khởi nghiệp. Buổi toạ đàm “ Thấu hiểu thị trường - khởi nghiệp thành công” hội tụ đầy đủ 4 nhà: Nhà nước, nhà trường, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp đã cho nhiều góc nhìn của hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.


 

 

Nguồn tin: Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, CLB Doanh nhân

TIN TỨC 22/5/2023

TIN TỨC 22/5/2023

TIN TỨC 22/5/2023

TIN TỨC 22/5/2023

TIN TỨC 22/5/2023

TIN TỨC 22/5/2023